Maatwerk voor iedere leerling


Ontwikkelen op eigen niveau

Onze school heeft als uitgangspunt dat elk kind zich kan ontwikkelen op zijn eigen niveau en zich daarbij veilig voelt. Passend Onderwijs houdt bij ons in dat we de vorderingen van de leerlingen vanaf groep 1 in kaart brengen, die gegevens analyseren en actie ondernemen met betrekking tot het aanbod. Het zorgen voor een ononderbroken leerproces voor elke individuele leerling is het eerste doel. Tweede doel is om kinderen die bijzondere onderwijsbehoeften hebben, zoveel mogelijk te bieden op de eigen school.
De verantwoordelijkheid voor een goed lopende leerlingenzorg ligt bij de intern begeleider.

Interne begeleiding

De intern begeleider coördineert de gehele leerlingenzorg, zoals toetsen, diagnostisch onderzoek en hulp aan leerlingen. Dit betekent ook dat de leerkrachten begeleiding krijgen van de intern begeleider om de juiste hulp te geven aan ieder kind. Verder heeft de intern begeleider regelmatig overleg met ouders of instanties buiten de school.
 

Extra hulp in de klas

Sommige kinderen leren snel, anderen hebben juist extra instructie nodig. Het is fijn dat we twee onderwijsassistentes kunnen inzetten om meer handen te hebben in de groep. De leerkracht werkt samen met de onderwijsassistente om nog meer te kunnen betekenen voor elk kind. 
Tijdens de gymlessen,die meester Hans en meester Ilco geven heeft de leerkracht de handen vrij om kinderen in een andere groep te helpen. Deze remedial teaching is bedoeld voor kleine groepjes kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben.  
 

Plusklas

Wij willen op De Morgenster graag passend onderwijs geven. Dat betekent dat we als school graag willen dat elk kind krijgt aangeboden waar hij of zij behoefte aan heeft. Wat bij hem of haar past. Wij willen graag dat elk kind wordt wie hij of zij is. Elk kind is uniek gemaakt!
Voor alle kinderen geldt: De wereld wacht op jou!
Kinderen, die geen moeite hebben met de basisleerstof in de eigen groep, hebben een andere aanpak nodig dan kinderen die er wel moeite mee hebben. Pluskinderen hebben meer uitdaging nodig. In de groep zelf krijgen ze bij de basisvakken verkorte instructie en kunnen dan voor die vakken extra moeilijke stof in de les zelf krijgen. Bij rekenen heet dat bijvoorbeeld het routeboekje. Daarnaast krijgen ze dan in de klas een extra PLUSboek met moeilijker sommen.
We werken op onze school met drie kleurniveaus: rood, oranje, groen. Kinderen, die de stof makkelijk aankunnen, zitten dan voor dat vak in groen.

Toch is het daarnaast belangrijk dat de kinderen genoeg uitgedaagd worden. De kinderen uit de Plusklas denken sneller en zijn vaak geïnteresseerd in moeilijker en andere onderwerpen dan in de groep aangeboden kan worden.
Ook is in elke groep een speciale map aanwezig, waaruit de kinderen opdrachten kunnen kiezen  wanneer het normale programma in de week niet voldoende uitdaging geeft.