Wat gebeurt er in de Plusklas?Achtergrond

Wij willen op de Morgenster graag passend onderwijs geven. Dat betekent dat we als school willen dat elk kind krijgt aangeboden waar hij of zij behoefte aan heeft. Pluskinderen hebben meer uitdaging nodig. In de groep zelf krijgen ze bij de basisvakken verkorte instructie en kunnen dan voor die vakken extra moeilijke stof in de les krijgen.
Kinderen, die op één of meerdere vakgebieden een A of een B score halen op de Cito toetsen krijgen verrijking aangeboden in de klas.
De verrijking bestaat uit:
-voor rekenen: Rekentijgers of Plustaak Rekenen en een map met extra verrijkingsmateriaal
-voor taal: routeboekje Taal in beeld, Taalmaker, Plustaak Taal en een map met extra verrijkingsmateriaal

We werken op school met kleurniveaus: rood, oranje, groen. Kinderen, die de stof makkelijk aankunnen, zitten dan voor dat vak in groen.

Het is daarnaast belangrijk dat de kinderen genoeg uitgedaagd worden.

 

Doelen Plusklas

• Kinderen in de Plusklas leren LEREN. Zij leren plannen, zelf evalueren wat ze gedaan hebben en daarna ook weer nieuwe groeimogelijkheden verkennen. Zij leren hobbels nemen en leren dat zij ook fouten mogen maken (van fouten leer je immers). Ook doorzetten en nieuwe strategieën bedenken wanneer het moeilijk is hoort bij dit leerproces.
• Werkhouding optimaliseren. De motivatie bij kinderen, die te weinig uitdaging krijgen, zakt. Daarom is het belangrijk om deze kinderen nieuwe dingen te geven, waar ook zij over moeten nadenken en hun best voor moeten doen. Hun werkhouding zal dan positiever worden. Zij worden zo ook voorbereid op de brugklas, waar ook echt weer van hen verwacht wordt op hun niveau dat ze er wat voor moeten doen.
• Verder leren de kinderen denken:
o Analytisch denken (relaties tussen dingen ontdekken)
o Creatief denken (problemen oplossen, ook toepassen in nieuwe situaties)
o Kritisch denken (mening vormen, beargumenteren, keuzes maken)
• De kinderen leren ook voor het leven. Ze krijgen meer inzicht in zichzelf, leren trots op zichzelf te zijn en ook te zien waar ze minder goed in zijn. Verder krijgen ze tools om ook goed met anderen om te gaan en goed samen te werken.


Evaluatie Plusklas


De leerstof die de kinderen tijdens de Plusklas in de eigen groep missen moeten ze zelf in de rest van de week inhalen.
Aan het eind van elk schooljaar wordt bekeken of de Plusklas voortgezet kan worden en welke kinderen er in aanmerking komen.
De ouders worden d.m.v. een brief of tijdens de laatste rapportgesprekken hiervan op de hoogte gebracht.
Wanneer gedurende het jaar blijkt dat een leerling moeite heeft om het hele programma bij te houden, de Plusklas en eigen groep, zal in overleg met ouders, leerling en school bekeken worden wat het beste is voor deze leerling.