Schoolbegeleidingsdienst (ABC)

Stichting Advies- en Begeleidings Centrum (ABC) voor het onderwijs in Amsterdam is één van de instanties die de school ondersteunen bij het onderwijs. Zij geven cursussen, doen onderzoek en geven advies. In geval van leer- en/of gedragsproblemen kan het ABC het kind, de ouders en de school begeleiden in het zoeken naar oplossingen.
ABC, Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam www.hetabc.nl , tel. 020-7990010


Bureau Jeugdzorg

Deze hulpverleningsinstelling geeft hulp, advies en informatie aan ouders, opvoeders en kinderen. Daarnaast kan zij direct doorverwijzen naar de juiste instelling.
Bureau Jeugdzorg Amsterdam: 0900-2003004 (lokaal tarief)
Locatie Zuidoost: Wildenborch 9, 1112 XB Diemen. www.bjaa.nl , tel. 020-5694569
 

Het samenwerkingsverband

Het overheidsinitiatief WSNS (Weer Samen Naar School) is bedoeld om zoveel mogelijk kinderen die vroeger naar speciaal onderwijs gingen op de basisschool op te vangen en scholen daarbij te helpen. Wij zijn als school actief binnen een samenwerkingsverband met alle andere (speciale) basisscholen in Amsterdam-Zuidoost. We werken vooral samen met de Prof. Dr. Dumontschool en de Prof. Dr. I.C. van Houteschool. Deze instanties helpen ons met het bieden van passend onderwijs.

 

De GGD

Hier leest u wat u komend schooljaar van de GGD kan verwachten; GGD2012-2013EBSDeMorgenster
download hier de brief van de GGD over de shishapen (januari 2014)
download hier  het artikel met info over 10 jarig onderzoek van  Jeugdgezondheidszorg bij ons op school.
De Schoolgezondheidszorg hoort bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst in Amsterdam. Bij de Schoolgezondheidszorg werken o.a. artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, mondhygiënistes en logopedisten. De Schoolgezondheidszorg verricht bij onze leerlingen verschillende schoolgeneeskundige onderzoeken. Kinderen van vijf en tien jaar krijgen een oproep van de schoolarts.

Regionale instelling jeugdtandverzorging Amsterdam (de schooltandarts)
Kinderen die de basisschool bezoeken, kunnen deelnemen aan de Jeugdtandverzorging. De ouders of verzorgers moeten daar eerst toestemming voor geven. De schooltandarts komt tweemaal per jaar voor controle en onderhoud van het gebit. Zo nodig wordt er behandeld. De behandeling vindt plaats op school tijdens de lesuren. Als dat niet mogelijk is, krijgt het kind een briefje mee naar huis waarop staat wanneer, door wie en waar het kind verder kan worden behandeld. Via uw ziektekostenverzekering heeft u er geen verdere kosten aan. Als uw kind pijn of klachten heeft, kunt u overdag bellen naar het kantoor van de Jeugdtandverzorging.
GGD: Ravenswaaipad 56, 1106 AV Amsterdam. Tel. 020 555 5472


Ouders & COO

Als school zijn we lid van de ouderorganisatie Ouders & COO. Het lidmaatschap van deze protestants-christelijke ouderorganisatie heeft verschillende voordelen. Ouders van onze school kunnen op dinsdag van 9.00 tot 16.00 uur gratis gebruik maken van een telefonische advies- en opvoedingslijn.

Opvoedingslijn Ouders en Coo: www.ouders.net , tel. 0343-513434