Schoolgids

Deze is hier te downloaden: Schoolgids 2018-2019

 

Schooltijden

Voor de rust en orde in de school is het van groot belang dat alle kinderen op tijd op school zijn. Daarnaast is ieder kind leerplichtig en ziet Leerplicht Amsterdam toe op geregelde schoolgang.
In Amsterdam hebben wij daarom het volgende protocol:
Ieder kind dat niet in de klas is wanneer de bel gaat is te laat. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Een enkele keer te laat zijn kan gebeuren, regelmatig te laat zijn is een patroon. We gaan daar als volgt mee om:
3 keer te laat: u krijgt een email of brief met een herinnering dat uw kind op tijd moet komen.
6 keer te laat: u krijgt een email of brief met de mededeling dat bij herhaling melding wordt gedaan aan Leerplicht Amsterdam en een uitnodiging voor een gesprek met de directie.
9 keer te laat: u krijgt een brief dat er melding is gedaan bij Leerplicht Amsterdam. U kunt een oproep krijgen van de Leerplichtambtenaar om op gesprek te komen.
Regelmatig voert Leerplicht Amsterdam controles uit op school. Ouders van kinderen die op die dag te laat zijn worden altijd opgeroepen door Leerplicht om daarover uitleg te geven, ongeacht het aantal malen te laat komen.

De leerlingen werken vaak in groepjes in de hallen. Om dit ongestoord te kunnen doen vragen wij u om ’s morgens om 8.30 de hallen te verlaten en ’s middags tot de schoolbel gaat buiten te wachten.
Ouders van kinderen in groep 5 t/m 8 wachten buiten op hun kind.

Deur open:        08.25 uur          Alle kinderen moeten naar binnen.
Bel:                  08.30 uur          De lessen starten, niet in de klas betekent te laat.

Schooltijden:     08.30 – 14.15   Van maandag t/m vrijdag voor alle groepen.

Lunchpauze:
Groep 1 t/m 4 11.15 – 11.45 eten 11.45
Groep 5 t/m 6 11.45 – 12.15 eten 11.30
Groep 7 t/m 8 12.15 – 12.45 eten 12.30

Tijdens het eten zijn alle kinderen in de klas. Als een kind niet overblijft wordt de buitenspeeltijd thuis doorgebracht. Op het plein of in de buurt blijven spelen is niet toegestaan.


Schoolarts / tandarts

Informatie over de schoolarts en de tandarts vindt u onder de G van GGD.

 

Schoolreisjes

De kosten voor het schoolreisje bedragen dit jaar € 30,-, dit zit verwerkt in de ouderbijdrage van
€ 50,-
Naast dit schoolreisje gaan alle groepen op verschillende excursies. De groepen 7 en 8 gaan van 26 t/m 28 september op schoolkamp. In het programma zit, behalve veel sport en spel, de training “Lev” van stichting Chris. Het schoolkamp kost € 80,-.
Betalen van de ouderbijdrage en kamp doet u door het bedrag over te maken op NL19 INGB 0009 1026 43 t.n.v. Stichting Evangelische basisschool EBS de Morgenster. Graag de naam en groep van uw kind vermelden.
Ouders met een inkomen op bijstandsniveau kunnen een scholierenvergoeding aanvragen. Zie voor meer informatie paragraaf 12.3. Wanneer uw kind een Stadspas heeft kan deze worden gescand en betaalt de Gemeente Amsterdam de kosten voor de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje.
Het scannen moet ieder schooljaar opnieuw gedaan worden.

 

Schooltuinen

Halverwege groep 6 tot begin groep 7 gaan de kinderen één keer per week naar de schooltuinen. Deze bevinden zich op loopafstand. De kinderen leren daar onder deskundige begeleiding hoe zij een groente-en bloementuin moeten aanleggen en onderhouden. De oogst gaat mee naar huis. Groenten en kruiden zijn vers en onbespoten, dus erg lekker om in de maaltijd te verwerken. Benodigdheden: laarzen, regenkleding, een (snoei)schaar en een emmer. Iedere week gaat er naast de leerkracht een ouder mee om te helpen. Wij verwachten dat alle ouders tenminste één keer meegaan als begeleider. Jaarlijks wordt er een kijkdag georganiseerd. Meer informatie vindt u op: https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/basisonderwijs/natuur-milieu/gaasperdam/
 

Schoolvakanties en lesvrije dagen 2018/2019

Eerste schooldag: 2018  3 september
Herfstvakantie:   20 oktober   t/m 4 november
Kerstvakantie:   22 december   t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie:  16 februari  t/m  1 maart
Paasvakantie:   19 april   t/m 22 april 
Meivakantie:   23 april   t/m 5 mei 
Hemelvaart:   30 mei   t/m  31 mei
Pinksteren:   10 juni
Zomervakantie:   13 juli   t/m 25 augustus
Eerste schooldag 2019: 26 augustus


Schorsing

Wij verwachten van onze leerlingen dat zij respect tonen voor de leerkrachten, de andere leerlingen en elkaars bezittingen. Wanneer een kind ongewenst gedrag vertoont wordt het gewenste gedrag besproken. Bij terugkerende problemen nemen wij contact met de ouders op. Als een kind ondanks gemaakte afspraken herhaaldelijk ongewenst gedrag blijft vertonen of als het kind een ernstige overtreding begaat kan overgegaan worden tot schorsen. Wanneer het gevoel van veiligheid van de overige leerlingen in gevaar komt kunnen wij een leerling van school verwijderen. De leerplichtambtenaar wordt bij deze procedure van schorsen en/of verwijderen betrokken.
 

Sport

Kinderen hebben veel beweging nodig, daarom krijgen ze tweemaal in de week gymles en dagelijks een kwartier begeleid buitenspel.
De vakleerkracht gym coördineert ook alle andere sportactiviteiten waar we als school jaarlijks aan mee doen. Actuele informatie vindt u op onze website bij ‘Over school/sport’.
Voor de lessen bewegingsonderwijs moeten de kinderen gymkleding meenemen: een gympakje of korte broek met een T-shirt en gymschoenen (geen turnschoentjes) een groene tas met daarop de naam van uw kind. De schoenen moeten een stevige, lichtgekleurde zool hebben. De gebruikte gymkleding gaat steeds mee naar huis, zodat u deze kunt wassen. Wilt u hierop toezien?
De kleuters hebben alleen goed passende gymschoenen nodig, voorzien van hun naam. De gymschoenen worden op school bewaard. Het is belangrijk dat kinderen tijdens de gymles gymschoenen aandoen. Zo worden voetletsel en besmettelijke aandoeningen als schimmel en wratten voorkomen. Zonder gymschoenen en -kleding mag een kind niet meedoen met de gymles.
Indien uw kind om medische redenen een keer niet aan het bewegingsonderwijs kan deelnemen, verwachten wij een briefje van u als ouder/verzorger.