Schoolgids

Deze is te downloaden bij  Overschool/downloads.Schakelklas voor taalontwikkeling


Soms hebben kinderen een taalachterstand. Onze aanpak bestaat uit het vergroten van de woordenschat en het actieve taalgebruik. Dit gebeurt dagelijks in de eigen groep. Voor dit schooljaar hebben we subsidie gekregen van de overheid om, net als voorgaande jaren, een schakelklas te vormen. Dit schooljaar hebben we een schakelklas in groep 7. Wij willen bereiken dat het taalniveau van de kinderen gedurende hun jaar in de schakelklas omhoog gaat, zodat zij daardoor in de toekomst betere resultaten kunnen halen. De leerlingen voor de schakelklas zijn geselecteerd op basis van de toetsen voor taalontwikkeling.  Daarnaast is ook gekeken naar de rekenontwikkeling.


Schooltijden

Voor de rust en orde in de school is het van groot belang dat alle kinderen op tijd op school zijn. Daarnaast is elk kind leerplichtig en ziet Leerplicht Amsterdam toe op geregelde schoolgang.
In Amsterdam hebben wij daarom het volgende protocol:
Elk kind dat niet in de klas is wanneer de bel gaat is te laat. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Een enkele keer te laat zijn kan gebeuren, regelmatig te laat zijn is een patroon. We gaan daar als volgt mee om:
3 keer te laat: u krijgt een email of brief met een herinnering dat uw kind op tijd moet komen.
6 keer te laat: u krijgt een email of brief met de mededeling dat bij herhaling melding wordt gedaan aan Leerplicht Amsterdam en een uitnodiging voor een gesprek met de directie.
9 keer te laat: u krijgt een brief dat er melding is gedaan bij Leerplicht Amsterdam. U kunt een oproep krijgen van de Leerplichtambtenaar om op gesprek te komen.
Regelmatig voert Leerplicht Amsterdam controles uit op school. Ouders van kinderen die op die dag te laat zijn worden altijd opgeroepen door Leerplicht om daarover uitleg te geven, ongeacht het aantal malen te laat komen.

De leerlingen werken vaak in groepjes in de hallen. Om dit ongestoord te kunnen doen vragen wij u om ’s morgens om 8.30 de hallen te verlaten en ’s middags tot de schoolbel gaat buiten te wachten.
Ouders van kinderen in groep 5 t/m 8 wachten buiten op hun kind.

Deur open        08.25 uur          Alle kinderen moeten naar binnen.
Bel                   08.30 uur          De lessen starten, niet in de klas betekent te laat.

Schooltijden     08.30 – 14.15   Van maandag t/m vrijdag voor alle groepen.

Lunchpauze
Groep 1 t/m 4 11.15 – 11.45 eten 11.45
Groep 5 t/m 6 11.45 – 12.15 eten 11.30
Groep 7 t/m 8 12.15 – 12.45 eten 12.00

Tijdens het eten zijn alle kinderen in de klas. Als een kind niet overblijft wordt de buitenspeeltijd thuis doorgebracht. Op het plein of in de buurt blijven spelen is niet toegestaan.


Schoolarts / tandarts

 

 

Informatie over de schoolarts en de tandarts vindt u onder de G van GGD 

 

Schoolreisjes


De groepen 1 - 6 gaan elk jaar aan het eind van het schooljaar op schoolreisje. Dit jaar is schoolreisje op 22 mei.
De groepen 7 en 8 gaan van 21 tot en met 23 september op schoolkamp. In het programma zit behalve veel sport en spel een training om zichzelf beter te leren kennen met al hun mogelijkheden en talenten.
De kosten voor de schoolreisjes bedragen maximaal € 30,-. Het schoolkamp kost € 80,-. U krijgt hierover later in het jaar een brief. Betalen doet u door het bedrag over te maken op NL19 INGB 0009 1026 43 t.n.v. Stichting Evangelische basisscholen EBS de Morgenster. Graag de naam en groep van uw kind vermelden.
Ouders met een inkomen op bijstandsniveau kunnen een scholierenvergoeding aanvragen. Zie voor meer informatie paragraaf 12.3 van de schoolgids.

 

Schooltuinen


Halverwege groep 6 tot begin groep 7 gaan de kinderen één keer per week naar de schooltuinen. Deze bevinden zich op loopafstand. De kinderen leren daar onder deskundige begeleiding hoe zij een groente-en bloementuin moeten aanleggen en onderhouden. De oogst gaat mee naar huis. Groenten en kruiden zijn vers en onbespoten, dus erg lekker om in de maaltijd te verwerken. Benodigdheden: laarzen, regenkleding, een (snoei)schaar en een emmer. Iedere week gaat er naast de leerkracht een ouder mee om te helpen. Wij verwachten dat alle ouders tenminste één keer meegaan als begeleider. Jaarlijks wordt er een kijkdag georganiseerd. Meer informatie vindt u op www.schooltuinenzuidoost.nl


Schorsing

 

Wij verwachten van onze leerlingen dat zij respect tonen voor de leerkrachten, de andere leerlingen en
elkaars bezittingen. Wanneer een kind ongewenst gedrag vertoont wordt het gewenste gedrag besproken. Bij terugkerende problemen nemen wij contact met de ouders op. Als een kind ondanks gemaakte afspraken herhaaldelijk ongewenst gedrag blijft vertonen of als het kind een ernstige overtreding begaat kan overgegaan worden tot schorsen. Wanneer het gevoel van veiligheid van de overige leerlingen in gevaar komt kunnen wij een leerling van school verwijderen. De leerplichtambtenaar wordt bij deze procedure van schorsen en/of verwijderen betrokken.