Passend Onderwijs

We zijn bezig het beleid op passend onderwijs steeds verder te ontwikkelen. Ons uitgangspunt is dat kinderen een doorgaande lijn van de groepen 1 tot en met 8 volgen. Wij geven les in verschillende instructieniveaus. Dit is zichtbaar in groepsplannen.
Op grond van de toets resultaten en onderwijsbehoeften worden kinderen daarbij per leergebied ingedeeld in drie niveaugroepen: De snelle groep groen, de basisgroep oranje en de verlengde instructiegroep rood. De groene groep kan na een korte instructie zelfstandig aan het werk, de oranje en de rode groep krijgen de basisinstructie, waarna de oranje groep aan het werk gaat. De rode groep krijgt daarna nog verlengde instructie. Tussendoor komt de leerkracht bij alle leerlingen om te zien hoe de leerling werkt en deze waar nodig verder te helpen.
Een leerling kan per leergebied in een andere niveaugroep zitten. 
 

Partou

Partou BSO Holendrecht- buitenschoolse opvang.
Het team van Partou heet uw kind(eren) van harte welkom op hun opvang aan de Ophemerthof 81 in Amsterdam. Dit is dichtbij metrostation Holendrecht. Deze locatie is ook op loopafstand van onze school en de kinderen worden door de medewerkers van Partou opgehaald. Zij werken hier met 4 pedagogisch medewerkers.
Ook op studiedagen en sommige vrije weken kunt u bij hen terecht. Voor meer info:  www.partou.nl/kinderopvang-noord-holland/amsterdam/zuid-oost/ophemerthof Telefoon: 020-4524788.
De groepen zijn zodanig ingericht dat ze een huiselijke sfeer creëren.
Een kleine groep van 4 tot en met 7 jaar en een grote groep van 7 tot en met 12 jaar.
Onze openingstijden zijn 7.30 tot en met 18.30 uur.

Ons Pedagogisch beleid is op thematische basis met een pedagogisch werkplan. Iedere ouder ontvangt een jaarplanning met daarin het activiteitenaanbod van de maand.

Het telefoonnummer van het servicekantoor is 088-2357550.

Partou biedt op dit moment geen voorschool aan. 
 

PBS

Op onze school hebben we alle regels in de school hangen, d.m.v. posters weten de kinderen precies waar ze aan toe zijn. Dit heet (School Wide) Positive Behaviour Support. Wat houdt dat in?

Complimenten

SWPBS heeft als doel een veilig en positief schoolklimaat te creëren. Iedereen, kind en volwassene, vindt het fijn complimenten te ontvangen. Het schoolteam deelt ze dan ook graag uit. Dit doen ze door mondelinge complimentjes te geven, maar ook door het geven van zogenaamde armbandjes. Met deze armbanjes kunnen de kinderen sparen voor beloningen. Bijvoorbeeld een kwartiertje extra buitenspelen. Zo stimuleren we positief gedrag.


Gedrag

SWPBS legt de nadruk op het vertellen en versterken van gewenst gedrag. Vanuit de drie basiswaarden Verantwoordelijkheid, Respect en Veiligheid zijn voor iedere ruimte binnen en buiten het schoolgebouw afspraken gemaakt over gewenst gedrag. Bijvoorbeeld: de klaslokalen, gymzaal, hal en gangen.
Wanneer iemand zich niet aan deze afspraken houdt, krijgt diegene twee kansen om het goed te doen. Lukt dit niet, dan wordt de leerling gecorrigeerd op een manier die vooraf aan het kind verteld is. We noemen dit de reactieprocedure.

 

Meer weten over (SW)PBS?

Schoolwide-PBS is ontwikkeld in de Verenigde Staten.
Sinds een paar jaar wordt het ook toegepast op scholen in Nederland.
Meer inhoudelijke informatie kunt u krijgen in de workshops in het ouderlokaal,  in de nieuwsbrief of op de website van SWPBS-Nederland: www.swpbs.nl
 

Pesten

De Morgenster moet voor ieder kind een veilige plaats zijn. Gedurende het schooljaar besteden we voortdurend aandacht aan sociale vaardigheden en omgang met elkaar en hopen zo pestgedrag te voorkomen. Indien u merkt dat uw kind toch slachtoffer is van pesten, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de leerkracht van uw kind.
Houdt het pesten na ingrijpen door de leerkracht niet op dan bespreekt deze dit met de interne begeleider en de directie. In overleg wordt dan een traject opgesteld, waarbij er geregeld contact is met de pester(s) en het slachtoffer, zodat het pesten een halt wordt toegeroepen. Op onze school hebben we de afspraken rond de aanpak van pesten vastgelegd in een Pestprotocol. We gebruiken o.a. de Noblame-methode. Wij merken dat door deze aanpak en het dagelijks toepassen van Positive Behaviour Support (PBS) het pesten aanzienlijk vermindert. Het pestprotocol kunt u hiervinden: PESTPROTOCOL
Het stappenplan leest u hier: STAPPENPLAN PESTPROTOCOL

Passend onderwijs

We zijn bezig het beleid op passend onderwijs steeds verder te ontwikkelen. Ons uitgangspunt is dat kinderen een doorgaande lijn van de groepen 1 tot en met 8 volgen. Wij geven les in verschillende instructieniveaus. Dit is zichtbaar in groepsplannen.
Op grond van de toetsresultaten en onderwijsbehoeften worden kinderen daarbij per vakgebied ingedeeld in drie niveaugroepen: groen, oranje, rood. De groene groep kan na een korte instructie zelfstandig aan het werk, de oranje en de rode groep krijgen de basisinstructie, waarna de oranje groep aan het werk gaat. De rode groep krijgt daarna nog verlengde instructie. Tussendoor komt de leerkracht bij alle leerlingen om te zien hoe de leerling werkt en deze waar nodig verder te helpen.


Passend aanbod

Vanaf groep 5 wordt duidelijk welke leerlingen ondanks eerdere hulp op meerdere gebieden verlengde instructie nodig blijven hebben. De leerling wordt breed in kaart gebracht, waarbij alle stimulerende en belemmerende factoren worden bekeken. De leerkrachten, de interne begeleider en de directie bespreken dit. Ons streven is dat elk kind meegaat met de groep. Hierbij wordt goed bekeken wat de leerling nodig heeft om te blijven ontwikkelen. Wanneer halverwege groep 7 blijkt dat een leerling echt niet meer mee kan met de groep en de verwachting is dat het met rekenen beter functioneert in een lagere groep gaan we nadenken of passend aanbod voor rekenen mogelijk is. Dit wordt eerst besproken met ouders. De uitstroomverwachting van deze leerlingen is meestal VMBO-B met leerwegondersteuning of Praktijkonderwijs.

Plusklas

Vanaf groep 3 kunnen de leerlingen die op alle leergebieden in de groene groep zitten eenmaal per week deelnemen aan de plusklas. Deze vlotte leerlingen kunnen de leerstof van de klas zelfs op hun eigen niveau meestal in minder tijd doorlopen en worden daarom extra uitgedaagd in de plusklas. Uit de plusklas krijgen zij werk mee voor in de klas. Voor alle leerlingen wordt een vragenlijst ingevuld om eventuele onder presterende kinderen die wel meer uitdaging nodig hebben eruit te halen. Deze leerlingen mogen ook naar de plusklas. De plusklas is voor het hele schooljaar, er stromen tussentijds geen kinderen in of uit. 


Privacy van uw kind

Op school maken we geregeld foto’s en filmpjes. Vaak zijn die bedoeld om de leerkrachten te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun professionaliteit. Deze beelden zijn dan alleen voor intern gebruik, voor de leerkracht en de coach.
Geregeld gebruiken we ook beelden openbaar, online of in een folder om ons bekend te maken als school. Dit gaat het beste met beelden waarop kinderen staan en niet alleen een schoolgebouw. Soms willen ouders niet dat hun kind voor anderen herkenbaar in beeld komt. Wanneer u dit (jaarlijks) bij de administratie en de leerkracht meldt zal daar rekening mee worden gehouden. 


PABO
Een Pedagogische Academie Basisonderwijs (PABO) heeft de taak leerkrachten op te leiden. Tijdens de vierjarige opleiding moeten studenten - naast de theorielessen - regelmatig stagelopen op de basisschool. Ze geven dan lessen in een groep, verkennen de schoolorganisatie en voeren korte onderzoeken uit. Tijdens het laatste jaar moeten zij vaak een langere periode zelfstandig lesgeven aan een groep. Daarbij ontvangen zij dan praktische begeleiding van de basisschool.
De Morgenster werkt samen met de Christelijke Hogeschool in Ede (CHE) en vormt samen een Professionele Leergemeenschap, waarin aankomende leerkrachten ondersteund en begeleid worden. Jaarlijks worden enkele studenten van de CHE aan de school toegewezen. Er worden daarom in overleg soms ook studenten van andere pabo-opleidingen aangenomen.
 

Peon

Als EBS de Morgenster zijn we verbonden aan PEON, een platform evangelisch onderwijs. Zie voor meer info: www.peon.nl