Mobiele telefoon

Kinderen,die hun telefoon meenemen zijn en blijven ZELF verantwoordelijk voor hun telefoon.


De medezeggenschapsraad (MR)


De MR bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van ouders (drie leden) en personeel (ook drie leden) en behartigt de belangen van ouders/leerlingen en personeel met betrekking tot het beleid van de school. De MR vergadert acht keer per jaar en heeft regelmatig overleg met directie en/of bestuur. Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a. de hoogte van de ouderbijdrage, de overblijfregeling, naschoolse opvang, het schoolplan, vakantieplanning, de schoolgids, communicatie met ouders, etc.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR (bij de wet geregeld) instemmingsrecht dan wel adviesrecht. Ouders en leerkrachten kunnen onderwerpen aandragen die men besproken wil hebben in de MR. Achterin deze schoolgids vindt u de namen van de huidige leden van de MR en de contactmogelijkheden. Ideeën voor de MR kunnen gedeponeerd worden in de MR-brievenbus in de centrale hal van de school of per email aan mr@ebsdemorgenster.nl