Klachtenregeling
Op school maken we gebruik van een klachtenregeling. Deze regeling is wettelijk verplicht en onderdeel van de zogenaamde Kwaliteitswet. De klachtenregeling regelt de procedure, die gestart wordt wanneer ouders, leerlingen of teamleden een klacht hebben over een personeelslid, een directielid, iemand van het bestuur, de ouders of een van de leerlingen. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

Een klacht dient in eerste instantie besproken te worden met de betrokkene. Betreft het een leerling dan wordt de klacht besproken met de leerkracht. De leerkracht spreekt met de leerling en oordeelt of contact moet worden opgenomen met de ouders. De leerkracht maakt van alle genomen stappen een notitie in het leerlingdossier en brengt de directie hiervan op de hoogte. Als de klacht niet (voldoende) is opgelost, wordt dit besproken met de directie.
Vanaf het moment dat iemand na voorgaande stappen met een klacht bij de directie komt wordt dit schriftelijk vastgelegd en in het dossier van de betreffende persoon (personeelslid, bestuurslid, ouder of leerling) gedaan. Daarna wordt door de directie met alle betrokken personen samen naar een adequate oplossing gezocht.
Levert ook dat niet de gewenste oplossing op, dan kan contact worden gezocht met de vertrouwenspersoon van de school. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Indien nodig geeft de vertrouwenspersoon de klacht door aan het bestuur of aan de klachtencommissie.
Betreft het een klacht over de directie dan wordt dit besproken met het bestuur en worden ook alle hiervoor beschreven stappen gevolgd.
Bij een klacht over seksuele intimidatie door iemand in dienst van de school worden de tussenstappen overgeslagen en worden de directie (in geval het de directie betreft het bestuur) en de vertrouwenspersoon direct ingeschakeld. De school is aangesloten bij de Klachtencommissie voor het Gereformeerd onderwijs. 

Klassenouders

Wij vinden het fijn als iedere groep twee klassenouders heeft. Deze ouders worden ingezet bij het organiseren van feestjes, uitstapjes en andere extra activiteiten. De groepsleerkracht doet een beroep op de klassenouders, die weer andere ouders vragen om mee te helpen. Wij willen graag dat alle ouders een keer meegaan als begeleider bij een uitstapje.
Onze ouderconsulent Sherel Gesser geeft leiding aan de klassenouders.