Gevonden voorwerpen  

Gevonden voorwerpen worden verzameld in manden in het ouderlokaal. Als uw kind iets is kwijtgeraakt kunt u daarin kijken. Iedere eerste woensdag van de maand legen we de manden. Bruikbare zaken gaan daarna naar een goed doel, de rest verdwijnt in de afvalcontainer. 

 

De GGD

De Schoolgezondheidszorg hoort bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst in Amsterdam. Bij de Schoolgezondheidszorg werken o.a. artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, mondhygiënistes en logopedisten. De Schoolgezondheidszorg verricht bij onze leerlingen verschillende schoolgeneeskundige onderzoeken. Kinderen van vijf en tien jaar krijgen een oproep van de schoolarts.

Regionale jeugdtandverzorging Amsterdam (de schooltandarts)
Kinderen die de basisschool bezoeken, kunnen deelnemen aan de Jeugdtandverzorging. De ouders of verzorgers moeten daar eerst toestemming voor geven. De schooltandarts komt tweemaal per jaar voor controle en onderhoud van het gebit. Zo nodig wordt er behandeld. De behandeling vindt plaats op school tijdens de lesuren. Als dat niet mogelijk is, krijgt het kind een briefje mee naar huis waarop staat wanneer, door wie en waar het kind verder kan worden behandeld. Via uw ziektekostenverzekering heeft u er geen verdere kosten aan. Als uw kind pijn of klachten heeft, kunt u overdag bellen naar het kantoor van de Jeugdtandverzorging.

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool schoolarts en tandarts

Mijn kind is veel kleiner dan klasgenootjes, is dat normaal? Ik vind het zo lastig om grenzen te stellen voor mijn kind, hoe kan ik dat verbeteren? Mijn kind kan moeilijk meekomen met sport en behendigheidsspelletjes op school, kan ik daar wat aan doen? Met al dit soort vragen kunt u terecht bij Jeugdgezondheidszorg.

Kent u Jeugdgezondheidszorg? We worden ook wel schoolgezondheidszorg genoemd en we zijn onderdeel van de GGD. Wij zetten ons in voor een gezonde en goede ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 19 jaar. We zijn er dus ook voor uw kind! Dat doen we door op school en in de Ouder en Kind Centra onderzoeken te doen en vaccinaties te verzorgen. En door samen te werken met het Ouder- en Kind team verbonden aan de school.

Wat kunt u komend schooljaar van ons verwachten?

• Gezondheidsonderzoek 5-jarigen

De doktersassistent komt op school om van alle kinderen die zijn geboren in 2011 de ogen en oren te onderzoeken en hen te wegen en te meten. De kleding blijft aan. Voorafgaand krijgt uw kind een vragenlijst mee voor u om in te vullen. Na afloop krijgt uw kind de uitslag mee naar huis. Een aantal kinderen wordt daarna nog door de arts opgeroepen voor aanvullend onderzoek.

• Gezondheidsonderzoek 10-jarigen

U wordt met uw kind, geboren in 2006, uitgenodigd bij de verpleegkundige om te praten over de gezondheid van uw kind. U vult voorafgaand aan het gesprek een vragenlijst in.

Ook weegt en meet de verpleegkundige uw kind.

• Vaccinatie 9-jarigen

Alle kinderen die geboren zijn in 2007 krijgen een uitnodiging voor twee inentingen: BMR (bof, mazelen, rodehond) en DTP (difterie, tetanus, polio). De uitnodigingen worden naar uw huisadres gestuurd.

• HPV-vaccinatie 13-jarige meisjes

Alle meisjes die in 2016 13 jaar worden, krijgen op het huisadres een uitnodiging voor de vaccinaties tegen baarmoederhalskanker.

Verder kunt u altijd, in welke klas uw kind ook zit, een afspraak maken als u vragen of problemen heeft, bijvoorbeeld over zijn of haar gehoor, groei, opvoeding, motoriek of sociaal-emotionele ontwikkeling. Of als u twijfelt over de leerresultaten van uw kind. U, uw kind, de school en wijzelf kunnen dan een extra onderzoek aanvragen.

Bovendien hebben wij zitting in en nemen wij deel aan het zorg breedte overleg (ZBO) van school, waarin kinderen worden besproken over wie vragen of zorgen zijn. Bijvoorbeeld over het gedrag, de thuissituatie, verzuim, of spraak-, motorische of sociaal-emotionele ontwikkeling. Voordat we een kind bespreken, meldt school dat altijd eerst aan de ouders en het kind zelf.

Chantal Calis
arts
Jeugdgezondheidszorg
Amstelland

GGD Amsterdam

T 020 555 5961
M 06 3085 2539
ccalis@ggd.amsterdam.nl

Reigersbos 309, 1107 EZ Amsterdam Zuidoost
ggd.amsterdam.nl

 

Gedrag 

PBS

PBS betekent positive behaviour support. Zie ook www.swpbs.nl
In onze school zijn alle gedragsafspraken gevisualiseerd. Overal hangen posters,
over afspraken bij de toiletten, in de hal, in de gang, op het plein enzovoort.
De drie basiswaarden zijn: respect, verantwoordelijkheid en veiligheid.
Zo weet iedereen wat er van hem of haar wordt verwacht. We geven daar positieve support aan
door complimenten, maar ook door kleine polsarmbandjes. Zo kan een klas samen sparen voor een

leuke beloning.
Groepsvormende activiteiten

Aan het begin van het schooljaar besteden wij veel tijd en energie aan het vormen van de groep. Samen worden de regels doorgenomen en opgesteld, routines aangeleerd en groepsvormende activiteiten gedaan. Het is belangrijk dat elk kind zich deel van de groep voelt en voldoende sociale contacten heeft. 
 

Sociale Vaardigheden (SOVA)

Elke groep krijgt lessen Sociale Vaardigheden aan de hand van acht thema’s. Hiermee willen we de sociale competentie van uw kind vergroten.
We willen graag dat onze leerlingen, uw kinderen, goed met elkaar om kunnen gaan, zowel in de klas, op het schoolplein, op straat als thuis. We doen dat naast de lessen door zelf het goede voorbeeld te geven en door de leerlingen vooral te vertellen wat ze goed doen, en niet steeds te benadrukken wat ze niet goed doen.
 

Taakspel

Daarnaast spelen wij in de midden- en bovenbouw driemaal per week Taakspel, een methode waarbij de nadruk wordt gelegd op het belonen van gewenst gedrag. In de onderbouw wordt deze methode dit jaar aangeleerd.

 

Gedragsregels

Op school zijn we in gesprek over gedrag: we willen uiteraard dat kinderen zich goed gedragen en geven complimenten bij gewenst gedrag. Wanneer kinderen toch voordurend ongewenst gedrag laten zien pakken we dit aan. We hebben afspraken gemaakt hoe we dit doen, zodat dit schoolbreed hetzelfde gebeurt, met inachtneming van de leeftijd. .


Gezonde school

Daarnaast letten we ook op de fysieke veiligheid door het gebouw en het plein regelmatig te (laten) controleren op onder andere brandveiligheid, luchtkwaliteit, waterkwaliteit en normen voor speeltoestellen. We houden enkele keren per jaar een ontruimingsoefening.
Drie jaar geleden is ieder lokaal door de gemeente Amsterdam aangepast aan de eisen van deze tijd voor licht en lucht. 

Gezonde afspraken rondom eten en drinken op school

Zoals u misschien wel weet doen wij mee aan het Jump-in programma.
Dat betekent dat we het erg belangrijk vinden dat kinderen genoeg bewegen en gezond eten en drinken. Daarom hebben we rondom het eten en drinken op school een aantal afspraken gemaakt.
 

Trakteren is een gezond feestje!

- Maak de traktatie gezond en hou het klein.
- Trakteer maximaal 1 ding per kind. groente, fruit, een bekertje/ klein zakje popcorn of chips.
- Een traktatie hoeft trouwens niet eetbaar te zijn. Een klein cadeautje zoals een stuiterbal of een stoepkrijt is ook leuk!
- De leerkrachten hoeven geen aparte traktatie te krijgen, geef hen hetzelfde als de kinderen.
- Wat we niet willen zien is een combinatie van verschillende dingen zoals chips met snoep; een zak snoep; of iets te eten en een cadeautje.
- Als een kind een te grote traktatie mee heeft, mogen de kinderen 1 ding uitkiezen. De rest van de traktatie gaat met het jarige kind mee naar huis. Voorkom daarom teleurstellingen door te groot te trakteren.
 

Voorbespreken

Om aan de afspraak te wennen geeft de juf of meester vooraf een brief mee met de afspraken
 

Het tussendoortje

Tijdens de ochtendpauze drinken de kinderen water
 

Tijdens de ochtendpauze eten de kinderen groente en/of fruit of bruin brood

- Geef uw kind voor de ochtendpauze groente en/ of fruit mee.
- Als een kind iets mee heeft wat buiten de afspraken valt dan gaat dit weer terug in de tas mee naar huis.
- Het ontbijt is voor uw kind extra belangrijk. Zorg dat uw kind niet zonder ontbijt naar school gaat.
- Zonder ontbijt kunnen kinderen minder goed leren en concentreren op school.
 

Lunch

Tijdens de lunch drinken de kinderen water
Tijdens de lunch eten de kinderen bruin brood aangevuld met groente en/of fruit